Memasang Kurva Pendekatan Linear terhadap Data

1234

Code R nya boleh dicopy dan dipraktekkan . . . Semoga bermanfaat yah 😀

#masuk ke dalam folder “Memasang Kurva Pendekatan Linear terhadap Data”
setwd(“D:/BUKU UGI/Buku R Ugi dan Erwin/Memasang Kurva Pendekatan Linear terhadap Data”)

#membaca atau membuka data file “data2.csv” dalam R
data=read.csv(“data2.csv”)

#menampilkan data
data

#menyajikan grafik sebaran data
attach(data)
plot(Pendapatan, Pengeluaran, main=”Analisis Sebaran Data”,
xlab=”Pendapatan Per-Bulan “, ylab=”Pengeluaran Per-Bulan “, pch=19)

#memasang kurva pendekatan linear
abline(lm(Pengeluaran~Pendapatan), col=”red”)